PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA

Dates:

Preinscripció Batx i Cicles Formatius Grau Mitjà: del 11 al 17 de maig

Preinscripció Cicle Formatiu Grau Superior: del 25 al 31 de maig

Més informació en el següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

El full de preinscripció degudament emplenat

Original i fotocòpia del llibre de família (Només ESO)

Original i fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a

Original i fotocòpia del DNI/NIE del pare/mare o tutor legal

Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI)

Acreditació d’haver superat l’ESO (Només per BATX)

Documents per descarregar

Per a qui li interessi convalidar mòduls trobareu el Document de Convalidacions de cicles i les
 les taules perquè pugueu comprovar quines convalidacions us podeu acollir.

Enllaços d'interès

Aquí hi trobareu plataformes educatives, gestions ...